Katalog obiektów

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzono w 1992 r. na powierzchni 172,0 km2. Położony między Kościanem i Śremem. Ma chronić krajobraz rolniczy, ukształtowany w XIX w.

Główną atrakcją Parku jest unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z zachowanym systemem zadrzewień śródpolnych. Przeważającą część Parku, którego lesistość nie przekracza 15%, zajmują grunty orne, na których w latach dwudziestych XIX w. Dezydery Chłapowski zapoczątkował w swych rodzinnych dobrach (majątek w Turwi) nowoczesną gospodarkę rolną.

Polegała ona na wprowadzeniu sieci zadrzewień śródpolnych i pasów wiatrochronnych, wzbogacających krajobraz i przyczyniających się do wzrostu plonów. W zadrzewieniach sadzonych wzdłuż dróg przeważają robinie (pochodzące z Ameryki Północnej, nazywane potocznie akacjami, sadzone dla pozyskania z wonnych kwiatostanów pożytku dla pszczół), lipy, topole, a wzdłuż cieków – olsze. Drogi obsadzano drzewami owocowymi – czereśniami i jabłoniami, rzadziej dębami.

Zadrzewienia pasmowe to jednogatunkowe drzewostany robiniowe z niewielką domieszką dębów i brzóz. Zachowane do dziś lub zrekonstruowane zadrzewienia stanowią o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz naukowo-dydaktycznych Parku, nadając mu swoiste piękno.
Obszar Parku od wielu lat podlega presji gospodarczej człowieka, stąd większość zbiorowisk roślinnych ma charakter antropogeniczny, a zbiorowiska chwastów polnych zanikły.

Zachowane zadrzewienia śródpolne, miedze, cieki, łąki oraz nieliczne lasy dają jednakże schronienie roślinom chronionym, rzadkim lub ginącym. Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 800 gatunków roślin naczyniowych. Są to przede wszystkim gatunki związane z uprawami rolnymi, łąkami lub zbiornikami wodnymi. Można też spotkać gatunki chronione, jak np.: goryczka wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty. Zwierzęta na terenie Parku są również licznie reprezentowane, jednak fauna leśna jest bardzo uboga.

Można tu wymienić jedynie sarny, daniele, jenoty, lisy i zające. Ptaki, których gnieździ się tu ok. 120 gatunków, skupiają się głównie w miejscach podmokłych, w zakrzaczeniach i zadrzewieniach. Są to m.in.: żurawie, bąki, remizy, trznadle, dzwońce, szpaki, wilgi, krogulce, pustułki. Z innych grup zwierząt można spotkać wiele owadów, wśród których dominują motyle i chrząszcze. Z płazów żyje tu aż 12 gatunków, m.in. traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna. Gady reprezentują jaszczurki, padalce i zaskrońce.

W pałacu Chłapowskich w Turwi mieści się obecnie stacja badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi się w niej badania nad problematyką kształtowania krajobrazu rolniczego w celu podniesienia jego odporności na różne zagrożenia wywoływane przez współczesną cywilizację. Prace te, nawiązujące do tradycji urządzania obszarów wiejskich, zainicjowanej przez gen. Dezyderego Chłapowskiego, zyskały powszechne uznanie i renomę międzynarodową.

Więcej:
www.zpkww.pl/parki.php?p=10
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań 2007
 

 


 

Mapa obiektu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie