Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazuObszary chronionego krajobrazu w Wielkopolsce

1. Międzychodzki  (powierzchnia 17.960 ha) - leży na zachód od Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. To teren bardzo malowniczy krajobrazowo, z wydmami sięgającymi 30 m i rozłożonymi pomiędzy nimi jeziorami, lasami sosnowymi, mieszanymi i olsami oraz przepływającą przezeń Wartą Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu leży rezerwat „Kolno Międzychodzkie” chroniący wielogatunkowy las liściasty.


2. Miedzichowski (powierzchnia 5572 ha) - rozciąga się na terenie powiatu nowotomyskiego, w gminie Miedzichowo. Teren gminy to przede wszystkim lasy, które zajmują aż 70% jej powierzchni oraz podmokłe łąki, które tworzą doskonałe środowisko dla bogatej fauny. Obszar chroni tutejsze lasy, ale także śródpolne torfowiska i bagna, a melioracja może być prowadzona  w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z zachowaniem w stanie nienaruszonym torfowisk i obszarów wodnych oraz  błotnych. Zróżnicowana roślinność sprzyja występowaniu bogactej fauny, przede wszystkim owadów oraz ptactwa.


3. Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska    (powierzchnia 22.102 ha). Obszar utworzony został w celu ochrony zbiorników wodnych występujących na tym terenie. Leży na terenie województw wielkopolskiego, zahaczając nieco o lubuskie. Ten polodowcowy krajobraz to mozaika jezior, pól uprawnych i lasów. Teren obszaru chronionego składa się z dwóch części. Jeden biegnie rynną zbąszyńską obejmując m.in. jeziora Zbąszyńskie, Nowowiejskie, Grójeckie, Chobienickie, Wielkowiejskie, Kopanickie i Wąchobskie. Drugi – okolice Wolsztyna oraz  jeziora: Wolsztyńskie, Berzyńskie, Wilcze, część Rudzienieckiego. Ochroną objęte są także rzeki i kanały odwadniające należące do systemu wodnego Obry.

Obszar ten porastają lasy sosnowe, ale także kwaśne dąbrowy. Wilgotne łąki, z dominacją szuwaru turzycowego, zajmują obniżenia terenowe, a na torfowiskach rośnie wiele rzadkich gatunków roślin. Wzdłuż kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe. Rejony te są ostoją ptaków, wśród których spotkać można m.in. bąki, bączki, podróżniczki, gęgawy, czaple siwe.

4. 
Obszar Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa gmina Tarnowo Podgórne (powierzchnia 1010 ha)  obejmuje Jezioro Lusowskie i rynnę rzeki Samy. Chroni on kompleksy leśne na południowych brzegach Jeziora Lusowskiego oraz torfowiska z kłocią wiechowatą. Obszar charakteryzuje się interesującym ukształtowaniem terenu, w którym różnice wysokości względnych wynoszą od 16 do  24 metrów, różnorodnością form użytkowania terenów - łąk, wód, gruntów ornych, lasów, dużą liczbą zbiorników wodnych oraz dużymi walorami przyrodniczymi – występuje tu 608 gatunków roślin, w tym 47 chronionych.


5. Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego (powierzchnia 38,38 ha)  obejmuje wąski pas terenu przylegającego od wschodu do Jeziora Niepruszewskiego na Pojezierzu Poznańskim. Jezioro leży w rynnie polodowcowej, którą płynie rzeka Samica Stęszewska. Jego brzegi są zalesione w części południowej. Ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska zlokalizowane są w Niepruszewie i Zborowie.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie