Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

6. Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu (powierzchnia 1150 ha) leży na terenie Pojezierza Poznańskiego i obejmuje dolinę rzeki Samicy wraz z przylegającymi terenami. Powierzchnia obszaru chronionego rozciąga się między  miejscowościami Pawłowice i Sobota. Krajobraz doliny tworzą pola uprawne, wilgotne łąki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne,  niewielkie lasy, głównie mieszane. Dolina Samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.
       

7. Obszar Chronionego Krajobrazu  w obrębie Biedruska (powierzchnia 7554,8 ha). Obszar rozciąga się na terenie poligonu Biedrusko (na północ od Poznania, nad Wartą). To pofałdowany morenowy krajobraz, z rowami z okresowo zanikającą wodą, niewielkimi jeziorami oraz starorzeczami. Ochronie podlegają tu suche wrzosowiska, murawy kserotermiczne i napiaskowe, łąki trzęślicowe i kośne, ziołorośla, torfowiska przejściowe, trzęsawiska i młaki. Zachodnie obrzeża poligonu porastają lasy, głównie grądowe i kwaśne dąbrowy z udziałem dąbrów świetlistych oraz zbiorowisk łęgowych i olsowych.

W lasach biedruskich rosną m.in. storczyki (kukułka krwista, kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny, listera jajowata i kukawka), goździk pyszny, kosaciec syberyjski, pełnik europejski i wilżyna ciernista.

Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko pokrywa się częściowo z obszarem Natura 2000 – Biedrusko, a na jego terenie leżą dwa rezerwaty: Torfowisko Gogulec (5,29 ha)  i Śnieżycowy Jar (2,89 ha).

8. Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik (powierzchnia 9000 ha). Obszar chroniony rozciąga się wzdłuż jezior Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej obejmując jeziora Borówieckie, Skrzyneckie Małe, Skrzyneckie Duże, Kórnickie i Bnińskie. Ochronie podlegją jeziora i pasma otaczających je terenów z lasami, łąkami, bagnami, polami, zadrzewiweniami śródpolnymi.

9. Bagna Średzkie (powierzchnia 120,32 ha)    Liczne są tu łąki, zarośla nadbrzeżne, szuwary, murawy zalewowe oraz olszyny i torfowiska, a spośród roślin na nich występujących 8 gatunków uznaje się za ginące i zagrożone w Wielkopolsce, a 2 - zagrożone w skali kraju. Ochroną ścisłą objęty jest występujący tu storczyk kukawka, a  częściową - kruszyna pospolita i porzeczka. 

Obszar chroni rzadkie gatunki ptaków wodnych i błotnych. Wśród ptaków najczęściej spotyka się tu rycyki, krwawodzioby, czajki, kaczki krzyżówki, głowienki, czernice, płaskonosy, cyranki i gęgawy, ale występują tu też. m.in. bąki, rybitwy czarne, remizy, perkozy rdzawoszyje, kropiatki.

10.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las (powierzchnia 378,1ha). Obszar rozciąga się między Golęczewem a  Zielątkowem. Jego krajobraz tworzą głównie użytki zielone w dolinach, na terenach rolnych, oczka wodne wypełniające niewielkie zagłębienia, zadrzewienia śródpolne. Obszar ten jest ciekawie ukształtowany, mocno pofałdowany, z licznymi oczkami wodnymi oraz bogatą  florą i fauną. .Dolina Samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie