Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

11. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wirynki (powierzchnia 100,5 ha) Obszar ten leży w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, obejmując cenne krajobrazowo i przyrodnicze tereny doliny rzeki Wirynki, która przepływa przez północną część WPN. To obszar o wyjątkowym zróżnicowaniu roślinności. W dolnym odcinku Wirynka ma bardzo kręty przebieg, jets pełna wykrotów i zwalonych drzew.

12. Szwajcaria Żerkowska  (powierzchnia 14.750 ha) Utworzenie tego obszaru miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem walorów przyrodniczych okolic Żerkowa, charakteryzujących się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, bogatą szatą roślinną i występowaniem rzadkich gatunków zwierząt. Ochroną objęta jest tu unikatowa, urozmaicona rzeźba terenu, pełna wzniesień, parowów, erozyjnych rozcięć. Chronione są tu też tutejsze lasy. W  przeważającej większości, oprócz fragmentu w części zachodniej, Obszar Chronionego Krajobrazu wchodzi w skład Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.


13.
Dolina Rzeki Ciemnej     (powierzchnia 3500 ha).  Rzeka Ciemna płynie wąską, ale dobrze widoczną w terenie doliną. Na jej obszarze występuje wiele gatunków chronionych roślin i cennych zbiorowisk roślinnych, bogata jest także fauna. Wśród licznych ptaków można tu spotkać m.in. bogatki, cyraneczki, kwiczoły, lerki, perkozy, płaskonosy, grubodzióby, a wiele ptaków ma tu swoje miejsca lęgowe.

Najpiękniejsza część doliny rzeki Ciemnej wiedzie przez gołuchowskie arboretum.  Ten założony w połowie XIX wieku przez Jana i Izabelę z Czartoryskich Działyńską  park dendrologiczny, otaczający zamek w Gołuchowie, to największe takie założenie w Wielkopolsce. Rzeka wije się przez park, w którym rośnie około 500 gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych. Malowniczości dodają jej, utworzone na niej dla celów widokowych, stawy, a także mostki. 

14.
Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza (powierzchnia 5000 ha). Obszar chroni naturalny krajobraz dolinny, z jego łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. O unikalnych walorach estetycznych doliny stanowi też duża częstotliwość występowania mgieł typu radiacyjnego w godzinach przedwieczornych i rannych.

Tereny doliny porastają  m.in. lasy grądowe oraz  kwaśne i świetliste dąbrowy. Spośród 714 gatunków rosnących tu roślin, 19 to gatunki chronione (w tym m.in. grążel żółty i  rosiczka okrągłolistna), a interesującym zjawiskiem jest występowanie tu dużej liczby gatunków górskich.

W dolinie rzeki Swędrni żyje wiele gatunków ptaków wodno-błotnych zagrożonych wyginięciem, w tym m.in. perkozy, cyranki, czajki, kszyki, błotniaki stawowe i wodniki.

15. Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy   (powierzchnia 55.800 ha). Obszar obejmuje ochroną zwarte dąbrowy, w których dęby osiągają 40 m wysokości.  Dębom szypułkowym towarzyszą tu buki, graby, klony, jarzęby, wiązy i jesiony. Występuje tu także grąd środkowoeuropejski, a w wilgotnych zagłębieniach - łęg olszowy i wiązowo-jesionowy. Teren ten ma bardzo zróżnicowaną roślinność,  rośnie tu wiele gatunków roślin rzadkich i ginących.

Cenne są tutejsze torfowiska niskie (szuwary) i przejściowe, a także łąki.
Teren obszaru chronionego w dużej mierze pokrywa się z obszarem Natura 2000 „Dąbrowy Krotoszyńskie”. Znajduje się tu także 6 rezerwatów przyrody: Baszków, Buczyna Helenopol, Dąbrowa Smoszew, Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich, Miejski Bór, Mszar Bogdaniec.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji (nie będzie publikowany)

Kod z obrazka:

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze miasto
  • Koleje Wielkopolskie