Krajobraz

Krajobraz

Choć jedną czwartą obszaru Wielkopolski pokrywają lasy, to jednak w regionie dominuje krajobraz rolniczy. Tereny rolnicze zajmują aż 63,7% jego powierzchni, przy czym grunty orne to 52,6%, a łąki i pastwiska  zaledwie 10,4% .
Na kształt rolniczego krajobrazu wpływa struktura i wielkość pól. Dominujące gospodarstwa rodzinne (80%), głównie o powierzchni od od kilkunastu (południowa i wschodnia Wielkopolska) do kilkudziesięciu hektarów (na północy) są często poszatkowane na mniejsze pola, poprzedzielane drogami i rowami, przy których rosną urozmaicające krajobraz drzewa i krzewy. Natomiast wielkoobszarowe gospodarstwa to zwarte kompleksy, w których jedno pole często obejmuje obszar powyżej 100 ha. Takie podziały mają swoje historyczne uwarunkowania. Większe są gospodarstwa w centralnej i południowej Wielkopolsce, której ziemie wchodziły w skład zaboru pruskiego. To wynik obowiązującego tam zakazu podziału gospodarstw, zwłaszcza w drodze spadku.

Tereny na wschód od linii Strzałkowo- Skalmierzyce, które były pod zaborem rosyjskim, są rozdrobnione, bo tu podziały spadkowe gospodarstw były dopuszczalne. Wielkoobszarowe gospodarstwa na północy regionu, w których wielkość pojedynczych pól przekracza nawet 100 ha,  to z kolei rezultat przejęcia terenów poniemieckich po II wojnie światowej. W zdecydowanej większości przekształcone zostały po wojnie w państwowe gospodarstwa rolne.

O krajobrazie w znacznej mierze decyduje osadnictwo.  Wielkopolska wieś jest zwarta i składa się zazwyczaj z kilkunastu do kilkudziesięciu zagród rodzinnych. Rzadko  w tym regionie można spotkać pojedyncze zagrody położone wśród pól. Krajobraz wiejskiego osadnictwa zmienia się w ciągu ostatnich 20 lat przystosowywaniem wielu zagród od celów rekreacyjnych. Szczególnie widoczne jest to w regionach obfitujących w lasy i jeziora, o urozmaiconej rzeźbie terenu. Natomiast w pobliżu miast, rolniczy krajobraz szybko się urbanizuje - wzdłuż dróg powstają osiedla domów jednorodzinnych.
Wielkopolska to region pokryty gęstą siecią miast – jest ich tu 135. Dominująca jest stolica województwa Poznań, ale ważną rolę odgrywają  też duże ośrodki regionalne – Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski i  Piła.

Strony: 1 2 3 4

Galeria artykułu

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Do wiadomości redakcji ( nie będzie publikowany )

Partnerzy

  • Radio Poznań
  • Głos Wielkopolski
  • Nasze Miasto
  • Koleje Wielkopolskie